Projecte educatiu

El nostre projecte

El projecte educatiu engloba els valors i els objectius de l’Escola bressol Vila Olímpica. Recull l’ideari del centre, la presentació, les àrees d’aprenentatge i la metodologia emprada.
La nostra metodologia es basa en treballar per projectes ja que afavoreix i promou aprenentatges significatius de manera intencional i reflexiva, relacionant els coneixements previs dels infants amb els nous que van adquirint.
Els projectes poden ser provocats o espontanis, amb l’objectiu de despertar els interessos dels infants i fer-los reflexionar. Els projectes es basen en experimentació, observació i manipulació, per tal que l’aprenentatge sigui vivencial i significatiu.


L’atenció educativa es fonamenta en les bases psicopedagògiques del constructivisme potenciant la participació dels infants, el treball cooperatiu i l’aprenentatge significatiu. L’infant esdevé el protagonista del procés d’ensenyament – aprenentatge, ja que entenem la figura de la mestra/educadora com una guia que facilita aquest procés, ajudant-lo a assolir autonomia, a responsabilitzar-se en el compromís, l’esforç i el respecte mutu.

 

Principis d’identitat

Coeducació

Ens guiem pel principi de coeducació i propugnem la no-diferenciació per raó de sexe. Es procura evitar conductes que posin l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i a la dona.

 

Oberts al món

La nostra escola potencia el coneixement i respecte per les cultures del món i es manifesta plural, aconfessional i compromesa amb els valors democràtics, tot respectant els drets humans.

 

Diversitat

Ens basem en el principi d’igualtat i no-discrimincació, i és per això que considerem la diversitat com una oportunitat i un recurs a l’hora de treballar amb els més petits. Ens comprometem a afrontar-la i a tractar-la des de totes les vessants.

 

Esperit crític

L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

Activa i participativa

Pretenem dur a terme una pedagogia activa, amb els postulats plantejats per la concepció constructivista de l’ensenyament-aprenentatge. El medi extern i la realitat social diària han d’estar dins el treball escolar, basant-nos en l’observació i l’experimentació.

 

Educació mediambiental

El nostre Centre imparteix educació mediambiental per generar els hàbits necessaris perquè la Natura sigui menys agredida dia a dia i que els nostres alumnes transmetin aquest esperit a les generacions futures.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider